کیوکوشین کاراته

کاراته

معانی نام های کاتا در کیوکوشین

گری نوکاتاسونونی-گری نوکاتا سونویون - گرینوكاتنا سونویون

1-کاتاهای پینان. پینان یک اسم اوکیناوائی است به معنی فکر صلح آمیزو ظاهرامنظورابداع کنندگان آن تقویت روحیه فرهنگی درخارج ازحیطهای رزمی بوده استعبارتند ازپینان سونوایچ- پینان سونونی- پینان سونوسان- پینان سونویون-پینان سونوگو

2- سوکینوکاتا= کاتای مشت یاضربه مشت بسته

3- یانتسو= چهارمین

4- تنشو= جزء کاتاهای مقدماتی کاراته وبه معنی چرخش دستها است

5- سانچین نوکاتا= به معنی3 مبارزه

6- سای فا =آخرین نقطه شکست

7- گیک سای دای= هجوم اصلی یا بزرگ

8- سی پای = به معنی18حرکت است

9- گیگ سای شو= حمله یا هجوم کوچک

10- گاریو= اژدهای نشسته یک کاتای پیشرفته است

11- سی ان چین= آرامش در طوفان یک کاتای پیشرفته است

12- کانگودای= نگاه کن به آسمان یک کاتا بسیار پیشرفته است.

13-سوشی هو= 54 حركت یك كاتای بسیار پیشرفته است . درابتدا هنرجویان كیوكوشینبا7 عددپری به اسامی تایكیو كاتاسونایچ -نی وسان وگری نوگاتاسونوایچ نیوسان ویون اشنا می شوند در عین حال بعد از چند ماه تمرین با پری كاتاهایاوراادامه می دهند تمرین كاتای اورا در پیشرفت فنون مبارزه و واكنش هایدفاعی وتای ساباكی هنر جو نقش پراهمیتی ایفا می كند هر كاتا دارای یكبونكای می باشد بونكای یعنی مفهوم ومنظور علمی از هر قسمت كاتا چیست ؟شناخت روح معنوی حاكم بر كاتایادگیری بونكای در درجات بالا بسیار مهم استزیرا به عمق ودلیل حركات به ظاهرا نمایشی كاتا پی می برند بونكای رامعمولاباید نزداساتید بزرگ وبسیار با تجربه یافت. درسبك كیوكوشین كاتا هابه دو دسته تقسیم می شوندالبته به دو علت

.1- کاتاهائی که به منظور قدرت یابی وسرعت درحرکات ابداع شده اند

2- کاتاهائی که به خاطر ایجاد تمرکز وتعادل با کمک تنفسهای ایبوکی طراحی شده ان


+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم مرداد 1390ساعت 3:31  توسط مهدی  

اسامي كاتاها

1- پينان سونوسان

صفحه1 - صفحه2 - صفحه3

2- پينان سونويون

صفحه1 - صفحه2 - صفحه3

3- پينان سونوگو

صفحه1 - صفحه2 - صفحه3

4- پينان سونوسان اورا

صفحه1 - صفحه2 - صفحه3 - صفحه4

5- پينان سونويون اورا

صفحه1 - صفحه2 - صفحه3 - صفحه4

6- پينان سونوگو اورا

صفحه1 - صفحه2 - صفحه3

7- سوكي نوكاتا

صفحه1 - صفحه2 - صفحه3

8- گيگ ساي داي

صفحه1 - صفحه2 - صفحه3

9- گيگ ساي شو

صفحه1 - صفحه2 - صفحه3 - صفحه4

10- يانتسو

صفحه1 - صفحه2 - صفحه3 - صفحه4 - صفحه5

11- ساي فا

صفحه1 - صفحه2 - صفحه3 - صفحه4

12- تنشو

صفحه1 - صفحه2 - صفحه3 - صفحه4

13- كانكوداي

صفحه1 - صفحه2 - صفحه3 - صفحه4 - صفحه5 - صفحه6 - صفحه7 - صفحه8 - صفحه 9

14-سي ان چين

صفحه1 - صفحه2 - صفحه3 - صفحه4 - صفحه5 - صفحه6

15- گاريو

صفحه1 - صفحه2 - صفحه3 - صفحه4

16- سي پاي

صفحه1 - صفحه2 - صفحه3 - صفحه4

17- سو شي هو

صفحه1 - صفحه2 - صفحه3 - صفحه4 - صفحه5 - صفحه6 - صفحه7 - صفحه 8

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم مرداد 1390ساعت 3:29  توسط مهدی  

کاتای اول

اجرای کاتای ابتدایی شماره یک کیوکوشین (تایکیوکوسونو ایچ)

www.javadkyokushin.blogfa.com

منبع :http://javadkyokushin.blogfa.com

+ نوشته شده در  جمعه سی و یکم تیر 1390ساعت 15:1  توسط مهدی   | 

اصطلاحات مهم در کیوکوشین

مطالبی مهم در باره ی اسامی و اصطلاحات و حرکات و ضربات مختلف

دست و پا و اعداد و نحوه

 ایستادن و دفاع ها و اعداد و اسامی کاتا ها و .....     

 در ادامه ی مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه سی و یکم تیر 1390ساعت 14:47  توسط مهدی